Student's Time-Line

Case1:大経大で培った“行動力と好奇心”

経済学部4年の場合
高松第一高校卒業

Case2:大経大で広がった“人とのつながり”

経営学部4年の場合
兵庫県立御影高校卒業

Case3:大経大で挑戦した“目標へのステップ”

情報社会学部4年の場合
和歌山県立星林高校卒業